Házirend

 
     
 

I. ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK AZ ÓVODÁRÓL:

Óvoda neve és címe: NARDINI NAPKÖZIOTTHON
                                Székelyudvarhely-535600, Petőfi Sándor utca 3 szám

Az óvoda vezetőjének a neve: Nagy Enikő - Kriszta nővér

                            Telefonszám: 0748-195396

                            Fogadóórái: hétfő-péntek 14,00-16,00-ig

Az óvodában dolgozók: 8 óvodapedagógus
                                       1 dajka
                                       1 konyhás, 1 takarítónő
Az óvoda alapító, működést irányító és fenntartó szerve:
Nardini Óvoda Alapítvány   Székelyudvarhely-535600, Petőfi Sándor utca 3 szám

Óvoda gyermekorvosa: Dr. Csáki Mária

II. AZ ÓVODA NYITVATARTÁSA:

A nevelési év szeptember 1-től a következő év augusztus 31-ig tart.
Az oktatási év szeptember 15-től június15-ig tart.
Óvodai zárások: télen és tavasszal egy vagy két hetes szünetet tartunk.

A következő vallási ünnepnapokon a gyerekek szabad napot kapnak:

 1. Október 4 – Szent Ferenc ünnepe
 2. November 1 – Mindenszentek ünnepe
 3. December 8 – Szűz Mária szeplőtelen fogantatása
 4. December 25 – Karácsony napja
 5. December 26 – Karácsony másodnapja
 6. Január 1 – Újév
 7. Január 2 – Újév másodnapja
 8. Január 6 – Vízkereszt
 9. Február 2 – Gyertyaszentelő Boldogasszony ünnepe
 10. Március 25 – Gyümölcsoltó Boldogasszony ünnepe
 11. Április 2 – Nagypéntek
 12. Április 5 – Húsvéthétfő
 13. Május 13 – Áldozócsütörtök, Urunk mennybemenetele
 14. Május 24 – Pünkösdhétfő
 15. Június 3 – Úrnapja
 16. Június 29 – Péter és Pál
 17. Szeptember 8 – Kisboldogasszony


 Nyári zárás júliustól- augusztusig tart.

Napi nyitva tartás: hétfőtől-péntekig  7,30 – 16 óráig
A gyermekek óvodában tartózkodásának maximális ideje: 8 óra

1)A gyermekek érkezésének és távozásának rendje:

         Kérjük a szülőket, hogy a gyermekeiket kísérjék be az óvodába és maximum 8,30-ra érkezzenek meg. Amennyiben a gyermek egyedül érkezik vagy egyedül mehet haza a szülő írásbeli nyilatkozatára van szükség. Az írásbeli nyilatkozatot az óvoda vezetőjének kell leadni.
Ugyanúgy írásos nyilatkozatra van szükség, ha a gyermeket nem a szülő vagy a törvényes képviselő viszi haza.

2)Az óvodába járási kötelezettség

A gyermekek hiányzását be kell jelenteni a csoportos óvónőnek, a távolmaradás indoklása igazolással történik.

A gyermekek igénybe vehetik az óvodát ha :

  • 3. életévüket betöltötték

  • egészségesek / orvosi igazolás szükséges /

III. GYERMEKEK AZ ÓVODÁBAN:

1)A gyermekek jogai és kötelezettségei

Joga:

1. A gyermeknek joga, hogy a nevelési – oktatási intézményben biztonságos és egészséges környezetben neveljék és oktassák. Óvodai napirendjét életkorának és fejlettségének megfelelően alakítsák ki. Biztonsága érdekében az óvodában tartózkodása ideje alatt végig pedagógus felügyelete alatt álljon.

2. A gyermek személyiségét és emberi méltóságát, jogait tiszteletben kell tartani és védelmet kell számára biztosítani, fizikai és lelki erőszakkal szemben. A gyermek nem vethető alá testi fenyítésnek. A gyermek közvetlen vagy közvetett hátrányos megkülönböztetés nem érheti.

3.  A gyermek joga, hogy képességeinek, érdeklődésének, adottságainak megfelelő nevelésben, oktatásban részesüljön.

4. Nemzeti, etnikai hovatartozásának megfelelő nevelésben és oktatásban részesüljön.

5. Vallási, világnézeti, nemzeti vagy etnikai önazonosságát tiszteletben kell tartani.

6. A gyerek nevelése és oktatása az intézmény pedagógiai programja alapján történik. Biztosítani kell a foglalkozásokon való részvételt.

7. A gyerek cselekvési szabadságát családi élethez, magánélethez való jogát az óvoda nem korlátozhatja, de a gyerek ezen jogának gyakorlása közben nem veszélyeztetheti saját illetve társai, az óvoda alkalmazottainak egészségét, testi épségét. Nem akadályozhatja viselkedésével a többiek fejlődéséhez való jogát.

Kötelezettsége:

1. hogy részt vegyen a kötelező és választott foglalkozásokon,

2. hogy óvja saját és társai testi épségét, egészségét,

3.  hogy megtartsa az óvoda helyiségei és az óvodához tartozó területek használati rendjét

4. hogy megőrizze, illetőleg az előírásoknak megfelelően kezelje az óvodában használt játékokat, eszközöket, óvja az óvoda létesítményeit, eszközeit

5. hogy az óvoda vezetőjének, pedagógusainak és alkalmazottainak, óvodástársainak emberi méltóságát és jogait tiszteletben tartsa.

2)A gyermekek étkezése az óvodában:

A gyermekek napi három alkalommal étkeznek: reggeli, ebéd, uzsonna.
Az élelmiszerekből az ételmintát 48 órán át megőrzi az óvoda az előírások szerint.

Étkezések időpontja:  Reggeli      9,00   -   9,30
                                 Ebéd         12,00  - 12,30
                                 Uzsonna    15,00 -  15,30
Nem etikus a többi gyermekkel szemben, és az óvoda tisztántartását is zavarja ha a gyermekek az óvoda területén otthonról hozott élelmiszert fogyasztanak. Kérjük ebben a szülők megértését!

Az étkezési díjt minden hónap 1 - 5-ig kell befizetni. A hiányzási napokra 1 RON-t kell befizetni a helyfoglalásért.

3)A gyermekekkel kapcsolatos egészségügyi szabályok:

Az óvodában csak egészséges gyermek tartózkodhat! Beteg, gyógyszert szedő, még lábadozó gyermek bevétele az óvodába a többi gyerek egészségének megőrzése érdekében nem lehetséges!
Betegség miatti 3 napon túli hiányzás esetén a gyermek csak orvosi igazolással járhat újból óvodába.
Az óvónőknek tilos otthonról hozott gyógyszert beadniuk a gyermekeknek a nap folyamán!! Kivéve allergia (pipa) és magas láz csillapítására szolgáló készítmények esetén.
Láz, hányás, hasgörcs esetén az óvónő megkezdi a láz csillapítását, majd értesíti a szülőt hogy minél hamarabb vigye el a gyermekét. Ezután a szülő gondoskodik az orvos felkereséséről!
Fertőző betegségek esetén bejelentési kötelezettsége van a szülőnek, az intézmény pedig a bejelentést követően jelez a SANEPID felé és fertőtlenítő takarítást végez.

IV. SZÜLŐK AZ ÓVODÁBAN:

1)A szülő jogai:

1. Joga, hogy megismerje az intézmény nevelési programját, szervezeti és működési szabályzatát, házirendjét és tájékoztatást kapjon az abban foglaltakról. A házirend egy példányát a beiratkozáskor a szülőnek betekintés céljából át kell adni.

2.  Joga, hogy folyamatosan tájékoztatást kapjon gyermeke fejlődéséről. A gyermek neveléséhez tanácsokat, segítséget kapjon.

3. Az intézmény vezetője és a pedagógus hozzájárulásával részt vegyen a foglalkozásokon. 

2)A szülő kötelességei:

   • A szülő kötelessége, hogy gondoskodjon a gyermeke testi érzelmi, értelmi és erkölcsi fejlődéséhez szükséges feltételekről.

   • Biztosítsa gyermeke óvodai nevelés keretében folyó iskolai életmódra való felkészítő foglalkozáson való részvételét.

   • Biztosítsa a gyermek zavartalan és rendszeres óvodába járását.

   • Kísérje figyelemmel a gyermek fejlődését és a tőle elvárható módon segítse a fejlődés folyamatát.

   • Rendszeresen tartson kapcsolatot a gyermekével foglalkozó pedagógusokkal és részükre az együttnevelés érdekében a szükséges tájékoztatást adja meg.

   • Tartsa tiszteletben az óvoda dolgozóinak emberi méltóságát és jogait.

3)Szülők bevonása az óvodai életbe:

Óvodai programok szülőkkel, családdal együtt:

- kirándulás

- nyílt napok

- közös ünnepek

- óvodás TÁBOR

Kapcsolattartás:

- Családlátogatás

- Fogadóóra: minden hétfő - péntek 14,00 – 16,00

- Szülői értekezlet

EGYÉB SZABÁLYOK:

Az óvodába hozott, illetve hagyott tárgyakért felelősséget nem vállalunk. Kérjük ezért ha lehetséges otthonról ne hozzanak a gyermekek játékokat!
Az óvoda területén szeszes ital fogyasztása és a dohányzás TILOS!